Súvislosti okolo zatykača na pápeža, britskú kráľovnú a ďalších

V nasledujúcom rozhovore ide o súvislosti s voľbou pápeža a pobytom anglickej kráľovnej v nemocnici, ku ktorým došlo takmer súčasne.

Medzinárodný tribunál pre zločiny cirkvi a štátu www.itccs.org so sídlom v Bruseli sa už niekoľko rokov podrobne zaoberá históriou zneužívania detí, okrem iného v školách na území rezervácií pôvodných severoamerických obyvateľov pod vedením cirkevných organizácií, alebo v nimi prevádzkovaných detských domovoch v mnohých ďalších krajinách. Mnohé z týchto skutkov boli vysokými hodnostármi a úradníkmi v cirkvi a štáte aj napriek vedomosti o nich ustavične zastierané a udržované v tajnosti. Preto sa sformoval odpor v podobe žalujúcej organizácie, ktorá medzičasom naplno využíva právne kroky, aby zverejnila celý rozsah deštrukcie života nevinných (detí). Rozhovor sa uskutočnil na Veľký piatok 29.3. 2013. Alfred Webre kladie otázky reverendovi Kevinovi Annettovi, jednému z popredných aktivistov Medzinárodného tribunálu pri odkrývaní historického priebehu organizovaného zneužívania detí a jeho doterajšieho vývoja.

Preklad z angličtiny do nemčiny Sophiyama, preklad z nemčiny do slovenčiny ďurino, apríl 2013

A. Webre: Kelvin, vitaj… Dnes hovoríme s tajomníkom Medzinárodného tribunálu pre zločiny cirkvi a štátu. Nastalo niekoľko dôležitých posunov. Ide tu o odstúpenie pápeža, ktoré viedlo k dosadeniu nového pápeža. Na základe týchto udalostí možno posúdiť, ako ďaleko pokročila práca Medzinárodného tribunálu, ako nám vysvetlíš podrobne počas tohto rozhovoru. Došlo k dosadeniu nového jezuitského pápeža, čo so sebou prinieslo mnohé nezrovnalosti. Prečo nezačneme odstúpením predchádzajúceho pápeža a rolou, ktorú pritom zohral Medzinárodný tribunál?

Rev. K. Annett: Áno, bolo zaujímavé sledovať, ak sa tá záležitosť odohrávala. Ako možno mnohí diváci vedia, už niekoľko rokov spolupracujeme v Európe s ľudskoprávnymi organizáciami a právnikmi so zodpovedajúcou expertízou, dokonca aj s dvoma vládami, ktorým sme predložili naše dôkazy. Ide špeciálne o fakty týkajúce genocídy v Kanade, ktoré zaťahujú do tohto prípadu Vatikán a anglickú korunu ako zodpovedných.

Predovšetkým ide o to, že Jozef Ratzinger, predchádzajúci pápež, dal oficiálne ututlať niektoré udalosti. V dvoch prípadoch sa podarilo preukázať, že pán Ratzinger biskupom v Írsku a Amerike poslal nariadenie, ktoré predstaviteľov úradu výslovne vyzvalo, aby udržali v tajnosti všetky policajne relevantné informácie o obchodovaní s deťmi. Tu už nejde o sexuálne prehrešky jednotlivých kňazov, ale fungujúce štruktúry celých sietí obchodníkov s deťmi, ktoré existujú aj vo Vatikáne.

Vieme na základe odsúdenia biskupa Filadelfie, Williama Lehna, že zdokumentované prípady poukazovali na to, že na tejto sietí obchodníkov s deťmi sa aktívne podieľala štvrtina celého kňazstva diecézy. Máme dôkazy o Jozefovi Ratzingerovi a oznámili sme ich viacerým vládam. Počas posledných mesiacov sme usporiadali online súdne pojednávanie ‘common law’ (všeobecné právo, konštrukt anglosaského súdnictva; pozn. prekladateľa z angl.). Diváci si toto pojednávanie môžu pozrieť cez www.itccs.org. 30. januára sme ukončili vypočutie prípadu. Predložené dôkazy jednoznačne dosvedčili kriminálne konanie cirkvi a štátu.

Samotný rozsudok padol 25. februára. Krátko nato poslala istá európska vláda oficiálnu diplomatickú depešu kancelárii kardinála Bertoneho. Pôsobí vo Vatikáne ako štátny tajomník pre zahraničné záležitosti. Diplomatická nóta obsahovala informáciu, že jedna vláda vraj čoskoro vydá medzinárodný zatykač, ktorý sa opiera o naše dôkazy a iné materiály. Pápež je vraj priamo zapojený do týchto kriminálnych úkonov a preto ho treba zatknúť.

V priebehu šiestich dní po príjme tejto nóty pápež náhle oznámil svoje odstúpenie. Zistili sme, že k tomuto odstúpeniu došlo v priamej reakcii na túto správu vlády (nebolo uvedené ktorej; pozn. prekladateľa z angl.). Keď potom členovia našej talianskej akčnej skupiny pred dvoma dňami oficiálne odovzdali vo Vatikáne rozsudok nášho tribunálu, jeden mimoriadne podráždený hodnostár sa opýtal, či jeden pápež nestačí, či teraz pôjdu aj po Františkovi I. Takže takto dali najavo, že sú veľmi dobre informovaní a vedia, akým dôsledkom teraz možno budú musieť čeliť.

Čo sa týka nového pápeža, je zaujímavé nielen to, že je to prvý jezuita zvolený do tohto úradu za celú históriu, ale aj to, že jeho vlastná biografia je značne poškvrnená. Bol spovedníkom a poradcom argentínskeho diktátora Jorgeho Videla počas špinavej vojny proti obyvateľstvu v polovici 70-rokov, v ktorej prišlo o život približne 30 000 Argentínčanov. František I. ako biskup a neskorší kardinál vedel o únosoch, mučení a vraždení vražedných eskadrón. Generálovi Videlovi dával oficiálne rady, ako zlepšiť svoj imidž na verejnosti. Okrem toho bol plne v obraze o únosoch a mučení jemu podriadených kňazov, ktorí sa považovali za oslobodzovacích teológov, a v konečnom dôsledku boli zavraždení. Nepohol ani prstom v ich prospech a ešte vraj naznačil, že je mu úplne jedno, čo sa s týmito ľavicovo-radikálnymi kňazmi stane (pozri tiež Prof. Chossudovsky „Washington’s Pope“? Who is Pope Francis I? Cardinal Jorge Mario Bergoglio and Argentina’s Dirty War“; pozn. prekladateľa z angl.).

S touto časťou histórie sa spájajú aj únosy a obchodovanie s deťmi z rodín politických väzňov a odporcov režimu, pričom František I. bol priamo dotknutý, a cirkevné siete hrali rozhodujúcu rolu. To isté sa stalo aj v Španielsku a v mnohých ďalších krajinách. To všetko jasne ukazuje, že tento človek je priamo zapletený do zločinov proti ľudskosti. Preto naše súdy 12. marca podali rovnakú žiadosť, ako v prípade Jozefa Ratzingera, na zatknutie nového pápeža Františka I. Tieto žiadosti o zatknutie majú dobu platnosti 12 mesiacov. Uskutočnilo sa už mnoho pokusov, tieto zatknutia uskutočniť, okrem iného aj v Kanade.

A. Webre: Nuž, tieto udalosti sa uskutočnili veľmi rýchlo. Aké sú tvoje najbližšie plány a kroky? Mali sme tu práve tie udalosti okolo Ratzingera a teraz chcete zatknúť ešte aj pápeža Františka I. Prvý juhoamerický pápež, o ktorom sa tvrdí, že vraj uprednostní jednoduchý spôsob života pred doterajšou pompéznosťou (pápežského) úradu a bude sa starať o chudobných, mládežníckym delikventom umývať nohy a volať po skromnej a pokornej cirkvi. Je to všetko iba fasáda, nejaký jezuitský trik? Dá sa to odhadnúť?

Rev. K. Annett: Ide o opatrenia na obmedzenie škôd. To je postup známy aj z iných spoločností. Verejnosti predstavia nového človeka, novú tvár. Roztočia mlyny propagandy a dúfajú, že ľudia, schopní si zapamätať iba udalosti posledných 3 minút, rýchlo na túto nepríjemnú udalosť zabudnú. Teraz rozohrali imidž skromného biskupa na spôsob Oskara Romera. To je jeden z dôvodov, prečo ho uviedli do úradu. Ak by to myslel skutočne úprimne, ihneď by prerušil všetky kontakty s mafiou. Odkryl by skutočné aktivity vatikánskej banky. Majetky a bohatstvo cirkvi by rozdelil medzi chudobných.

Čo je však rozhodujúce, zhabanie majetku a bohatstva katolíckej cirkvi bolo stanovené už v právnych zdôvodneniach rozsudku a vo vykonávacích ustanoveniach k nemu. Tie budú otvorené ako verejné priestory, ktoré môže využívať každý. Ak organizácia ako Vatikán spáchala takéto odporné zločiny proti ľudskosti, previnila sa podľa všeobecného práva a zákonov. Každej spoločnosti, ktorej sa preukáže takéto previnenie, sa podľa platných interpretácií ľudských práv a zákonov odníme majetok.

Deje sa to ako reparácia miliónom ľudí, ktorých poškodila alebo zabila rímsko-katolícka cirkev. V ojedinelých prípadoch sa to už deje. Niektoré skupiny hnutia Occupy sa už zaoberajú obsadzovaním cirkevných areálov. Nedávno som hovoril so Steemasom, jedným zo starešinov kmeňa Squamish vo Vancouveri, ktorý sa aktívne angažuje v žiadosti, aby všetok majetok cirkvi na území jeho kmeňa vrátili kmeňu. Už v roku 2008 sa iný starešina kmeňa Squamish, Cappelano, angažoval v tom, aby sa vypratal všetok majetok rímsko-katolíckej, anglikánskej cirkvi a majetok zjednotených cirkví vo Vancouveri. Steemas doteraz aktívne sleduje žiadosť o navrátenie majetkov.

Vôbec nie je podstatné, pre akú propagandu sa nový pápež rozhodne, majetok cirkvi je pre nich už stratený. Verejnosť si tento majetok teraz už môže nárokovať. Najmä obete a rodinní príslušníci obetí, postihnutých zneužívaním detí, obchodovaním s deťmi a vraždami. Ak sa pozrieme najmä na dianie v práčovniach v írskej Sv. Magdalene, kde deti museli drieť až do úmoru, a pritom zomierali. To všetko sa dialo s plným vedomím Vatikánu. Našli sa aj masové hroby, ukryté rovnakým spôsobom, ako hroby v Kanade. Myslím si preto, že dvorní šašovia vo svojej činnosti sotva postupovali inak. Preto som toho názoru, že tieto načaté veci sa v nasledujúcich rokoch budú stále viac a viac potvrdzovať.

A. Webre: Chcel by som pripomenúť, že dnes je Veľkonočný piatok, dôležitý kresťanský sviatok. Ako vyzerajú plány Medzinárodného tribunálu do budúcnosti? Ide tu o viacerých žalovaných, ako sú napríklad Vatikán, pápež, anglická kráľovná, a je tu ešte predchádzajúci poradca kráľovnej, ktorý práve v minulom týždni verejne vyzval na jej odstúpenie. A myslím si, že v takmer rovnakom čase toho istého dňa vydal Buckinghamský palác stanovisko, že kráľovná má ťažké prechladnutie.

Rev. K. Annett: To sa udialo deň predtým. Po rozsudku tribunálu niektorí naši členovia navštívili Buckinghamský palác, pretože súd na základe dvoch obvinení rozhodol, že kráľovná je vinná zo zločinu proti ľudskosti a zločinu obchodovania s ľuďmi. Pretože na základe svedectva očitých svedkov bolo kráľovnou unesených 7 chlapcov a 3 dievčatá, počas jej návštevy v Kanade, z Camloups Indian Residential school (internát v rezervácii; pozn. prekladateľa z angl.) v Britskej Kolumbii, v októbri 1964. Vládne dokumenty potvrdzujú, že v tomto okamihu sa zdržiavala v krajine. To bol jeden bod, ktorý viedol k odsúdeniu na základe jej osobného spolupáchateľstva pri zmiznutí týchto detí. Druhý bodom je ten, že ako hlava anglikánskej cirkvi a hlava Commonwealthu je zodpovedná za výstavbu a udržiavanie internátnych škôl, ktoré fungovali ako koncentračný tábor. Pripomínam, že v priebehu rokov pritom prišlo o život 50 000 detí. V oboch bodoch nesie zodpovednosť. Je zaujímavé sledovať, že odvtedy neopustila krajinu, aj keď plánovala 6. marca navštíviť Rím. Návšteva bola neskôr odrieknutá pod zámienkou prechladnutia. To, že aj vláda verejne vyhlasuje, že by mala odstúpiť, signalizuje, že zrejme má byť odsunutá do ústrania. Hlava štátu je osobne zodpovedná za porušenie zákonov v mene štátu. Legislatíva Kanady tvrdí, že v prípade prečinov proti zákonom, aj proti anglickej korune, možno postupovať v mene zákona. Inými slovami, na základe týchto dokázaných prečinov možno proti nej uplatniť kanadský zákon. 10 detí zmizlo a ona za ne ručí. Je preto potrebné, postaviť ju pred súd. Ak by sa to malo stať, celý domček z karát by sa zosypal. vyšiel by na svetlo celý príbeh tajných vojen proti pôvodnému obyvateľstvu Kanady. Preto sa pokúsia, zbaviť sa (obvinenia) rovnakým spôsobom, ako v prípade pápeža Benedikta. Na tomto príklade pekne vidno, ako v dôsledku nezávislého legálneho mechanizmu, ktorý je založený na zákone všeobecnosti (common law), pravda postupne preniká na verejnosť.

A. Webre: Tretím veľkým obvineným v tejto skupine bola vláda Kanady, zastúpená premiérom Stevenom Harperom. Ako na to reagovala Harperova vláda?

Rev. K. Annett: Steven Harper patril k skupine 30 obžalovaných (dirty thirty, špinavá tridsiatka; pozn. prekladateľa z angl.). Išlo teda nielen o kráľovnú a pápeža, ale aj o náčelníka Royal Mounted Canadian Police (kanadská polícia), hlavy zjednotenej, anglikánskej a katolíckej cirkvi v Kanade, ako aj členov týchto organizácií na nižších pozíciách. Všetkých obžalovaných súd uznal za vinných a odsúdil ich. Uplatnenie tohto rozsudku pri zatykačoch má dobu platnosti 12 mesiacov, potom ich treba predĺžiť. Odsúdení stratili, ako už bolo skôr uvedené, svoj majetok, ktorý prepadne v prospech verejnosti. Pretože hlavy štátu boli odsúdené na základe takzvaného všeobecného zákona ako kriminálnici, zákony na ich štátnych územiach ‘bona fide’ stratili platnosť. Na politickej a zákonnej báze sú teraz dotknuté štáty bez hlavy štátu. Z toho vyplýva, ak boli hlavy štátu odsúdené ako kriminálnici, treba si položiť otázku, čo spraviť s týmto politicky sociálnym vákuom. Treba si ujasniť, že tu bude hrať veľkú rolu právo občanov na sebaobranu. Zástupcovia koruny konajú teraz bez autority. Je to nezvyčajná situácia pre ľudí mnohých štátov, položiť si otázku, ”aký druh autority vlastne chceme mať resp. uznávať?” Ako budeme v budúcnosti volať na zodpovednosť inštitúcie ako cirkev a štát za zločiny, okrem iného za genocídu? Zmiznutie všetkých týchto detí … Okrem toho je mimoriadne významné, že vládou a cirkvou zriadené Okrúhle stoly na odhalenie pravdy a zmierenie (Truth and Reconciliation T&Rc) boli použité iba na to, aby kriminálne konanie bagatelizovali a zmiernili. Niektorí dôležití zástupcovia Okrúhlych stolov boli sami obžalovaní v súdnom procese a právoplatne odsúdení. Týka sa to najmä Murraya Sinclaira a Johna Molloya a niekoľkých ďalších oficiálnych predstaviteľov Okrúhlych stolov. Fungujú iba vo funkcii akéhosi nárazníka, aby bránili zákonnému postupu vecí. Očitým svedkom procesov napríklad nie je dovolený prístup na tieto podujatia. 28 masových hrobov (detí), rozptýlených na celom kanadskom území, ktoré sme dokázali zdokumentovali, sú všetko súčasťou tejto do úvahy prichádzajúcej kriminálnej činnosti. Treba si skutočne položiť otázku, ako to teraz ako normálni občania máme sledovať ďalej, nielen pre naďalej vykonávané kriminálne činnosti, ale aj preto, aby sme sa dostali až na koreň tejto problematiky, vrátane jeho sietí.

A. Webre: Ako vyzerá situácia teraz, potom ako boli príslušným dotknutým osobám predložené oficiálne dokumenty? Aké praktické kroky na rok 2013 z toho vyplývajú? Zaujíma to nielen našich divákov, najmä v súvislosti s ďalšími plánmi ohľadom Vatikánu, anglickej koruny a premiéra Kanady.

Rev. K. Annett: Ak sa ľudia ako jednotlivci pokúsia zadržať ich sami (Citizens Arrests), ako to skúsila pred niekoľkými rokmi iniciatíva Splitting the Sky, uvidíme, čo sa stane. Pokúsime sa rozkrútiť menšie koliesko, to znamená, bude do toho zapojená aj polícia, ako už sa stalo, aby sa rozkrútilo veľké súkolie (na rozdiel od právnych podkladov v oblasti platnosti ústavy, majú šerifovia v USA napríklad oveľa širší právny rámec a pôsobnosť pri vykonávaní svojej funkcie, ak neboli skorumpovaní; pozn. prekladateľa z angl.). Pokúsime sa ďalej rozvinúť rámec exekutívy, v ktorom to predtým už fungovalo. Už som zažil prípad, kedy sa to úspešne udialo. Pokúšame sa orgány súdnictva, ako sú policajné sily, primäť k tomu, aby ako zástupcovia našich písomne deklarovaných práv tieto práva zo zákona bránili, čo sa týka napríklad nášho práva na pokojné zhromažďovanie a ochranu našich spoločenstiev. Musia splniť svoju povinnosť, chrániť nás proti usvedčeným znásilňovačom detí a kriminálnikom vo vysokých úradoch.

Už sme to raz úspešne uskutočnili, napríklad na jar v roku 2007, keď sme obsadili katedrálu Vancouveru. Bola to akcia, ktorá v spojení s kriminálnou činnosťou v internátoch na území rezervácií vyústila priamo do oficiálneho ospravedlnenia Stevena Harpera, premiéra Kanady. Prišli policajné sily a my sme im povedali, že na základe autority náčelníkov kmeňa Squamish majú povinnosť, obhajovať naše právo na pokojné zhromaždenie. Oznámili sme im, že neprerušíme normálnu činnosť v kostole, nič nezničíme, ani nebudeme inak nápadní, okrem toho, že sme sa pokojne zhromaždili.

Radili sa medzi sebou a potom sa stiahli. Nijakým spôsobom nezasiahli, nepokúsili sa nás zastaviť, pretože vedeli, že právne stojíme na solídnom základe. Teraz postupujeme podobným spôsobom, pretože sme informovali policajné zložky prostredníctvom oficiálnych dokumentov všetkých dotknutých krajín. To sa týka USA, Kanady, Anglicka a Talianska, kde žije všetkých 30 odsúdených. Povedali sme im, že je ich povinnosťou, chrániť naše práva, a vymôcť tieto zatykače. Ak by tak nekonali, uvedieme do činnosti naše vlastné policajné sily konajúce na základe všeobecného práva.

Fakt je, že priamo vyzývame mocenskú štruktúru, buď pomocou existujúcich legálnych autorít, alebo našimi vlastnými silami. Ak sa na to však pozrieme realisticky, je to dlhý proces, ktorý nemožno iniciovať zo dňa na deň. Prelomili sme ľady, vyslali sme signál. A teraz ide o to, sledovať, či sa zodpovedajúci ľudia aktivizujú podľa požiadaviek.

A. Webre: Počul som, že plánuješ turné, na získanie väčšej časti verejnosti; je to pravda?

Rev. K. Annett: Áno, správne, v apríli odcestujem do USA, kde sa má v New Yorku konať konferencia OSN zameraná na genocídu. Budem tam mať prednášku o všetkých dôkazoch o kriminálnych činnostiach a genocíde v Kanade. Následne pocestujem do Európy, kde budem celý máj a jún. Navštívim tam 9 krajín. Dúfam, že skupiny tam budú môcť byť aktívne, takže bude možné vykonať zatykače aj tam. Existujú však aj ďalšie prípady, na ktorých práve pracujeme. Jeden z nich sa zaoberá spojeniami medzi veľkými farmaceutickými spoločnosťami a Vatikánom. Týka sa to použitia detí v sirotincoch a katolíckych inštitúciách ako nedobrovoľné pokusné králiky na medicínske experimenty. To sú ďalšie projekty, ktoré práve rozvíjame. Pôjdem aj znovu do Ríma, kde treba koordinovať niektoré naše činnosti. A je to skutočne povzbudzujúce vidieť, ako ľudia v Paríži založili nové medzinárodné internetové blogové sídlo, v ktorom je uvedený všetok náš dôkazový materiál, uvedený v 9 rôznych jazykoch. Portugalsky, španielsky, taliansky, francúzsky, nemecky, poľsky, maďarsky atď.; takto vznikol široký prúd, cez ktorý si tieto informácie nájdu svoju cestu k širokej verejnosti. Vznikla doslovná vlna, a teraz pracujeme v 21 krajinách sveta.

A. Webre: Ako môžu naši diváci a ich priatelia podporiť tieto aktivity a aktivity tribunálu? Najmä vo svetle aktívnych ľudí, ktorí začínajú konať globálne?

Rev. K. Annett: Robte to isté! My sme iba príkladom. Učíme sa za pochodu. O tom, čo sa pokúšame, sme nedostali nejaké konečné odpovede vytesané do kameňa. Dúfame, že to môže fungovať ako istý druh urýchľovača, a že to pomôže pri podobných akciách. Týka sa to ľudí v ich komunitách a s ich vlastnými starosťami a problémami. Musíme pochopiť, že zákon leží v našich rukách.

Problémom sú konštituujúce sa sily a autority v cirkvi, štáte a na súdoch. Štruktúry sú posiate kriminálnikmi. Pracujú na tom, aby okliešťovali a znemožnili naše slobody a práva, a vyhrážajú sa aj bezpečnosťou našich detí. Ohrozujú posvätnosť našej matky Zeme. Sme vystavení hrozivému rozsahu útokov, ktoré medzičasom prerástli do vojny o prežitie. Musíme si opäť vziať svoju moc. Nemali by sme sa o tom iba informovať, ale musíme aj konať na vlastnej úrovni. Medzičasom sledujeme začiatky týchto hnutí. V USA a Anglicku sa rozbehli súdne procesy na báze všeobecného práva, ktoré priamo nadväzujú na našu prácu, ktorú sme urobili. Očakávame, že tieto veci porastú a budú sa rozvíjať. Preto povzbudzujem ľudí, informovať sa na www.itccs.org, alebo pozrieť si náš nový televízny kanál www.itccs.tv. Ďalšie informácie o genocíde v Kanade sú uvedené aj na internetovom blogovom sídle www.hiddennolonger.com.

A. Webre: Môžeš nám povedať viac o súdnych procesoch na základe  všeobecného práva, ku ktorým práve dochádza v USA? To je celkom nový vývoj, o ktorom sme doteraz nepočuli.

Rev. K. Annett: Je zaujímavé, že táto vec sa teraz rozbieha v USA, pretože tam majú ľudia predstavu, že majú písomne deklarované právo chrániť a brániť svoje spoločenstvá aj proti etablovaným autoritám. Udržiavame aktívne vzťahy s niektorými združeniami šerifov v Texase a Kalifornii. Šerifovia zložili pri nástupe do úradu prísahu, že svoje spoločenstvá budú chrániť a brániť. Z moci tejto prísahy chcú použiť moc, ak vláda bude spoločenstvám komplikovať život aplikovaním bezpečnostných opatrení prostredníctvom jej Homelandu (vojenské cvičenia a boj v meste proti normálnemu obyvateľstvu, miliardy nábojov s dutým hrotom pre polovojenské jednotky, tábory FEMA atď. ; pozn. prekladateľa z angl.) a chcieť zobrať občanom USA ich písomne deklarované ústavné práva. Existujú aj Strážcovia prísahy (oathkeepers), pričom ide o skupinu vojakov a dôstojníkov v aktívnej vojenskej službe, ktorí tiež zložili prísahu, že v prípade núdze budú brániť práva slobody obyvateľstva proti požiadavke vlády, zbaviť občanov ich práv pomocou vojenských akcií proti nim.

Zaujímavé na veci je to, že súdnictvo, ktoré spočíva na všeobecnom práve, bolo vybudované z týchto kruhov. V Texase a Severnej Karolíne sa medzičasom ustanovili takéto súdy. Rovnako ako v Anglicku aj tu vidíme, že tieto súdy opäť rušia niektoré konvenčnými súdmi rozhodnuté procesné rozsudky, ktoré boli občanmi vyhlásené za protiústavné. Ako som už naznačil, sú to všetko vývoje novšieho dáta, a ja sám si ich musím ešte naštudovať. Prístupy v USA sú iné, ako mne doteraz známe prístupy, ale je to ako v prírode: čím viac sa naučíme reagovať na rozličné situácie, tým lepšie sú na konci naše šance na prežitie. Musíme sa navzájom učiť sami od seba a, čo je najdôležitejšie, veci sami poháňať, a realizovať ich slovom i skutkom na verejnosti. Viem aj to, že veľkú časť našej práce možno použiť ako praktický príklad pre ostatných.

A. Webre: Dobre, ak teda ľudia najmä v USA a Anglickú chcú s tebou nadviazať kontakt, aby zistili, či možno napríklad vytvoriť súdnictvo na základe všeobecného práva, ako to majú urobiť?

Rev. K. Annett: Môžu mi napísať priamo na hiddenfromhistory1@gmail.com, odporúčam najmä tento spôsob kontaktu, lebo od 1. apríla budem veľa cestovať. To je hlavná adresa, na ktorej budem dosiahnuteľný. Ďalšia adresa je itccscentral@gmail.com. To je adresa nášho tribunálu a hlavného sídla v Bruseli. Budem dlho v Európe a je dôležité pre skupiny, ktoré tam majú svoju základňu alebo spojenia, aby som sa s nimi spojil.

Dá sa veľa hovoriť o tom, čo sa práve deje. Snáď jeden príklad za všetky: Existuje jeden katolícky biskup, ktorý v štáte New York State musí počítať so súdnym procesom a možným trestom odňatia slobody, pretože minulý týždeň išiel do istého kostola v Albany v štáte New York, a tam pred všetkými veriacimi začal hovoriť o kriminálnych počinoch Vatikánu. Na verejnosti rozoberal otázku, či by sa katolíci nemali radšej odpojiť od Ríma. Írski biskupi vedú podobné diskusie. Je absolútne fenomenálne, čo sa tu deje. Znamená to, že sa nachádzame uprostred novej reformy. V rímskej cirkvi dôjde k rozštiepeniu. Na základe tejto akcie vydali na biskupa v New Yorku zatykač. Detaily zatiaľ nechce zverejniť, kým sa neporozpráva s právnikom. Ide o skutočne obrovskú vec. Hovoríme o biskupovi, ktorý to celé uviedol do chodu. Je to názorný príklad pre vlnu zmien, ktorá sa teraz všade uviedla do pohybu. Je to skutočne vzrušujúca doba, a chcem všetkých povzbudiť k tomu, aby priložili ruku k dielu teraz, pretože železo, ktoré je tu v ohni, je zatiaľ stále horúce. Ak keď bude rozštiepenie v katolíckej hierarchii viditeľné aj navonok, tak vieme z histórie, že stoja pred ňou veľké zmeny.

A. Webre: Máš ešte nejaké iné záverečné myšlienky, ktoré nám chceš povedať?

Rev. K. Annett: Chcem ešte raz poukázať na to, aj keď mnohým už svitlo. Ide tu o skutočne spirituálnu konfrontáciu. Sme tu konfrontovaní so základnými princípmi síl, ktoré ľudstvo celé stáročia vykorisťovali a zotročovali. Nachádzame sa teraz v bode, v ktorom duchovne a mentálne dokážeme spraviť krok smerom k slobode, aby sme sa oslobodili od síl, ktoré nás kontrolujú. Cirkev bola oddávna jedným z hlavných nástrojov tejto kontroly a teraz bola v plnom rozsahu demaskovaná. Preto nás médiá odrazu zavalili množstvom pozitívnej cirkevnej propagandy. Zúfalo sa pokúšajú, udržať rolu týchto inštitúcií, aj keď tá sa pred zrakom nás všetkých rozpadáva.

Tento rozpad so sebou prináša veľkú šancu na oslobodenie a odbremenenie ľudstva. Teraz je ten okamih vstať a nabrať odvahu, pretože existuje mnoho dobrých duchov a síl, ktoré stoja na našej strane. Keď som nedávno na Vatikáne uskutočňoval exorcismuz, nasledujúce ráno budovu zachytilo tornádo. To možno definitívne považovať za znamenie. Preto možno vychádzať z toho, že svoju ruku k dielu priložili aj oveľa väčšie sily, ako si dokážeme predstaviť. Skutočne prišiel čas, ľuďom povedať: „Nasledujte svoje srdcia, buďte v pravde, láske a osvietení, a nemôžeme zlyhať.”

A. Webre: Ďakujeme za aktuálne informácie, Kevin, dúfame, že nás budeš čoskoro informovať o ďalšom postupe. Veľa šťastia s tribunálmi a tvojou ďalšou prácou.

Rev. K. Annett: Určite ťa budem o tom informovať a poskytnem ti aktuálne informácie o najnovšom vývoji. Ďakujem Alfred.

Koniec rozhovoru.

Zdroj

Komentár: Pôvodný rozhovor neskreslený dvojnásobným prekladom si možno pozrieť a vypočuť tu:

http://youtu.be/Ac_7_v3lGg4

Na základe tohto rozhovoru asi každému svitne, prečo EK najnovšie požaduje môcť testovať lieky na deťoch aj bez ich súhlasu.

ďurino, apríl 2013

2 komentáre k “Súvislosti okolo zatykača na pápeža, britskú kráľovnú a ďalších”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *