Impregnácia ženy. Jus primae noctis.

Úryvok z knihy „Hoch-Zeit der Menschheit“, Rudolf J. Gorsleben, vyšlo v roku 1930 v lipskom nakladateľstve Koehler & Amelang.

od str. 13

…Zárodočná sila muža pri počatí do istej miery prechádza do krvi ženy. V krvi ženy tak koluje aj jeho krv a mení ju do istej miery, ako to ukázali chemické skúšky. Na tom sa však podieľajú aj duševné, ódické prenosy, vplyvy, ktoré v žene nikdy nezaniknú, predovšetkým vtedy, ak styk trval dlhšie a vzťah duchovne prehĺbila vzájomná láska. Tieto veci sú ako predstava a skutočnosť už priveľmi známe na to, aby ich bolo možné poprieť. Žena je významne ovplyvnená tým mužom, ktorému sa oddá ako panna. Toto telesné, duševné a duchovné zmiešanie má v dedičnosti ten dôsledok, že deti zo spojenia ženy s druhým mužom preberú zárodočné dispozície prvého muža, a to aj vtedy, ak nedošlo k počatiu, pretože semeno má už len samotným prijatím účinok zmeny podstaty. Takéto deti z „druhého manželstva“ sú v podstate duševne i telesne určené, ovplyvnené, impregnované či takpovediac opečiatkované prvým mužom. Táto skutočnosť sa vedecky nazýva fyziologická impregnácia alebo tiež telegónia resp. plodenie na diaľku a rozumie sa pod tým dodatočné pôsobenie semena prijatého ženou zvonka resp. pri oťarchavení, čiže trvalé ovplyvnenie všetkých neskorších potomkov prvým mužským vonkajším oplodnením alebo úspešnou súložou.

Chovateľom sú tieto skúsenosti dávno známe a každý chovateľ sa nimi  riadi, ak chce mať čistý chov.

Impregnáciu ženy, jej do istej miery trvalé otehotnenie prvým mužom, ktorý ju mal, možno vysvetliť tak, že z buniek plodu sa uvoľnia molekulárne komplexy, dostanú sa do krvného obehu a uložia sa v bunkách matky, predovšetkým v pohlavných bunkách, odkiaľ sa podieľajú na stavbe nového, aj iným semenom počatého zárodku. Možno hovoriť o istom zárodočnom nepriateľstve prvého vniknutého mužského semena proti všetkým neskorším votrelcom. Ide tu o prípad metachémie, o ktorom v každom prípade zatiaľ vieme málo.

Na poznaní týchto vecí sa zakladá aj prastarý zvyk Jus primae noctis, teda právo prvej noci vykonávané zemepánom alebo kňazom, ktorého cieľom bolo isté šľachtenie obyvateľstva a nie iba násilnosť, zneužitie moci. V dôsledku tohto „opatrenia“ bol v mnohých oblastiach zušľachtený druh ľudí rasovo a duchovne vyššie postaveným panstvom. Tento zvyk v ľudových poverách mnohých národov vyhradzuje prvú noc bohom alebo démonom, spomienka na zariadenie, prikázanie, ktoré vychádzalo z árijcov, „bohov“, keď osídľovali svet, aby vyšľachtili podradené ľudstvo, ktoré sa nachádzalo zväčša na veľmi nízkom stupni. Na to ukazuje v niektorých hierarchicky podradených rasách dodnes platný zvyk ponechať toto právo cudzincovi, pretože by to vraj prinieslo nešťastie, ak by ho vykonávali sami. V stredoveku to bolo právo zemepána, pri vstupe svojich nevoľníkov do manželstva stráviť prvú noc po sobáši s nevestou. Toto právo si uplatňovali aj duchovní pohlavári, ako dokazujú mnohé písomnosti. Ale aj keď nedošlo k oplodneniu, už ódizácia, výmena ódu počas spojení konaných za búrlivých vzruchov a vášní pôsobí zhoršujúco alebo zlepšujúco na potomstvo, v závislosti od rasových hodnôt predmetného muža.

Takto možno pochopiť časté, inak úplne nepochopiteľné prípady podobnosti a nepodobnosti medzi deťmi rôznych rodičov, ale aj trvalý úpadok vnútornej a vonkajšej hodnoty rasy.

Preklad z nemčiny ďurino december 2010.

Slovník cudzích slov Slovenského pedagogického vydavateľstva, druhé doplnené a upravené vydanie z roku 2005, str. 947:

telegónia -ie, ž. (gr), biol. genet., predpokladaný vplyv predchádzajúceho oplodniteľa, ktorý sa prejavuje na ďalšom potomstve tej istej samice

Priatelia, mienkotvornými médiami (hádajte komu patria) sme denne bombardovaní hovadinami o tom, kto koho zabil, kto koho sprznil, kde komu vykukla bradavka, čo povedala Banášová, kto je najnovšie antisemita…

Ak je však na spomínanej telegónii čo i len trochu pravdy (a zdá sa, že biológia s týmto javom reálne operuje), prečo o nej nič nevieme?

Bol by som rád, keby ste mi napísali, čo si o tom myslíte.

Dodatok 30.12.2010

Na základe zhrozeného príspevku Ondreja  dopĺňam ďalšie informácie:

1. Z kníh Vladimíra Megreho o Anastázii:

Nasledujúca prezentácia mnou získaných informácií možno nejedného z čitateľov šokuje. Aj ja som to v mysli prežúval pol roka, či sa o tieto informácie s mojimi čitateľmi mám podeliť, alebo nie. Nakoniec som sa rozhodol, že si svoje poznatky nenechám pre seba. Ide tu totiž o nasledovné: Veľký počet v súčasnosti na našej planéte žijúcich rodín vychováva – bez toho aby o tom vedeli – deti, ktoré nemožno na sto percent označiť za ich vlastné. V prospech toho hovoria viaceré presvedčivé dôkazy.

Vo vede je známy pojem „telegónia“, v oblasti medicíny sa namiesto toho hovorí o „vplyve prvého samčeka“. O tomto fenoméne s názvom telegónia sa v súčasnosti hovorí čo najmenej. O čo pritom ide?

Objav tohto fenoménu začal pred asi 200 rokmi v Anglicku, kedy sa lord Morton rozhodol, že vyšľachtí nové plemeno mimoriadne vytrvalých koní. Aby dosiahol svoj cieľ, skrížil čistokrvnú anglickú kobylu so samcom zebry. Pre genetickú nezlučiteľnosť oboch zvolených druhov však nevzniklo žiadne potomstvo. Po istom čase bola tá istá čistokrvná kobyla skrížená s rovnako čistokrvným anglickým žrebcom. Následne kobyla priviedla na svet žriebä, ktoré vykazovalo výrazne vyvinuté pásy typické pre zebry.

Lord Morton nazval tento fenomén telegónia. Chovatelia tento jav poznajú zo svojej každodennej profesijnej praxe. V každej chovateľskej stanici psov odborníci ihneď vyradia každú čistokrvnú fenku, ak sa zistí, že mala styk s nečistokrvným psom. Takáto fenka nikdy viac neprivedie na svet čistokrvné mláďatá, a to ani vtedy, ak by sa spárila s najčistokrvnejším zo všetkých samcov.

Chovatelia holubov dokonca svoju najdrahšiu a najčistokrvnejšiu holubicu zabijú ak zistia, že bola prikrytá nečistokrvným sivomodrým holubom. Prax aj v tomto prípade dokazuje, že nikdy viac neprivedie na svet čistokrvné mláďatá. Vedci rôznych krajín uskutočnili množstvo experimentov, pri ktorých sa ukázalo, že tento fenomén možno pozorovať aj u ľudí.

Existuje dostatok známych prípadov, v ktorých sa bielym manželským párom narodili deti čiernej pleti. Ustavične dochádza k tomu, že svetlo sveta uzrie malý čierny chlapček, pretože voľakedy jeho stará mama alebo matka, ktorá ho porodila, mala sexuálny kontakt s černochom. Príčinou tohto fenoménu vždy býva prvý predmanželský pomer mladej ženy alebo jej priamych ženských predkov s mužom čiernej pleti.

Doteraz sme tu hovorili iba o jasne prejavených znakoch. Ale koľko je tu ďalších faktorov, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné? Podľa všetkého ich existuje mnoho takých, ktorým ochotne nevenujeme pozornosť. Predmanželské vzťahy sú dnes predsa na dennom poriadku, a preto ani nemám právo, odsudzovať ženu za to, že v okamihu svojej svadby už nie je pannou. Naša spoločnosť, jej neskutočné propagovanie sexu a celý sexuálny priemysel z nej spravili to, čím je dnes.

Na západe dávajú rodičia svojim deťom v školskom veku prezervatívy, pretože vedia, že sa už stýkajú s druhým pohlavím. Nie je im však známe, že žiaden kondóm tohto sveta nezachráni ich dieťa pred „vplyvom prvého samčeka“, t. z. pred „telegóniou“. Dokazujú to konkrétne prípady zo života ľudí i zvierat.

Mnohé staré učenia a náboženstvá hovoria tiež o fenoméne „telegónie“. Iba to opisujú inými slovami. To však nijako nevplýva na podstatu tohto javu. Tak vedci ako aj mudrci z dávnych vekov sú presvedčení o nasledujúcej skutočnosti: Prvý muž v živote panny ju poznačí odtlačkom svojho ducha a svojej krvi. On stanovuje psychický a fyzický obraz detí, ktoré žena porodí. Všetci ostatní muži, ktorí s ňou budú mať intímne vzťahy na prípadné splodenie detí, sú v konečnom dôsledku iba darcom semena a prenášačom pohlavných chorôb.

Môže byť táto okolnosť prípadným vysvetlením toho, že početní otcovia majú neskutočný problém, vytvoriť si so svojimi deťmi dobrý vzťah? Je to snáď jedna z hlavných príčin úpadku súčasnej ľudskej spoločnosti?

Existuje množstvo príkladov toho, že na zrode ľudskej bytosti sa okrem muža a ženy podieľa ešte aj určitá energia. Ak je to však naozaj tak, potom by nielen vedci, ale všetci ľudia mali byť o existencii tejto energie podrobne informovaní.

2. A tiež úryvok z českej kardiologickej revue:

http://www.kardiologickarevue.cz/pdf/kr_04_04_02.pdf

Teórii materských dojmov je blízko príbuzná teória telegónie, resp. „infekcia zárodku“. V týchto prípadoch sa potomstvo nepodobá na otca, ale na predchádzajúceho partnera matky. Najčastejšie sa to týka farby kože, môže však ísť aj o vrodenú chybu. V American Journal of Medical Sciences je v roku 1868 opísaný prípad černošky, matky niekoľkých zdravých detí, ktorá otehotnela po styku s bielym mužom. Počas gestácie prejavovala veľkú emočnú nestabilitu a strach, že narodenie mulata odhalí jej konanie. Jej černošský manžel (nie však ten biely muž) mal náhodou na jednej ruke šesť prstov, a keď sa mulatské dieťa narodilo, vykazovalo tú istú deformitu. Thomas Fienus (profesor lekárstva v Lovani) tvrdil už v roku 1608, že deti zrodené z cudzoložstva vykazujú väčšiu podobnosť so zákonným ako so skutočným otcom; toto pozorovanie potvrdili aj heretický teológ Giulio Vanini a naturalista Bartolomeo Ambrosino, a je zdrojom príslovia „Filium ex adultera excusare matrem a culpa“.

Zdá sa, že aj Izraeliti mali určité znalosti telegónie – v Deuteronómiu i v Knihe Rút sa uvádza, že ak zomrie muž bez zanechania potomstva, musí si vdovu vziať jeho brat, aby tento „mohol vychovať semeno svojho brata“ [4].

Ďalším zdrojom informácií môže byť kniha, ktorá vyšla relatívne nedávno, v r. 2008, Franz K. Stanzel: Telegonie, Fernzeugung: Macht und Magie der Imagination (Telegónia, plodenie na diaľku: Moc a mágia imaginácie)

19 komentárov k “Impregnácia ženy. Jus primae noctis.”

 1. Ženy sú oveľa emociálnejšie ako my, muži.Podľa jednej štúdie dokonca väčšina ochorení u žien pochádza z nenaplnenej lásky.
  Na rozdiel od nás,ženy majú v živote väčšinou jednu veľkú lásku a ak to nevyjde ,tak ostatné už nie sú tak intenzívne,alebo ide len o zamilovanosť.Potom tento „jediný pravý“ zamestnáva dlhé roky ich myseľ(často aj pri sexe s aktuálnym partnerom)a ak bol prvý a v období rannej mladosti,tak je to vtlačené do „esplan“ o to viac.
  Takéto silné esplaná sú potom obrovskou hybnou silou pre biochemické pochody v tele človeka.
  Prečo je tak neprekonateľne príťažlivý práve ten a nie iný,tak na to nájdeme odpoveď v knihe Metafyzika Lásky od A.Schopenhauera.

  Ďalším kúskom do tejto veľkej skladačky môžu byť Nové základy experimentálnej psychologie od B Kafku.Tam sa dozvieme aký je podiel psychiky a emocií na formovaní budúceho jedinca,už počas tehotenstva a akým spôsobom sa ukladajú vlohy k určitým vlastnostiam a danostiam do génov.

  Zaujímavý môže byť aj vplyv krvnej transfúzie,či už na jedinca ,alebo jeho potomstvo a určite kopec ďalších faktorov.

 2. Keď tu budeš uverejňovať takéto hlúpe články, tak sa nečuduj že tu normálni ľuďia už nebudú chodiť.

  1. Ďakujem za názor. Uverejňujem tu veci, ktoré ma zaujímajú. Nepotrebujem sa silou mocou niekomu zapáčiť. Ak niečo považuješ za absurdné, ešte to nemusí byť hlúposť…

  2. Jen namyšlený a arogantní hlupák si může myslet, že když se jemu někde nelíbí články, tak tam „normální“ lidé nebudou chodit. Normální člověk si přečte všechno, udělá si svůj názor a jede se dál. Vyberu si to, co mě zajímá a rozhodně kvůli tomu nepřestanu chodit někam, kde jsou pro mě i zajímavé články. Když se to tu někomu až tolik nelíbí, tak sem opravdu nemusí chodit. A jestli je „normální“, to ať nechá na druhých.

 3. V každom prípade by som sa nad člákom nepohoršoval, je celkom možné, že na tom niečo je. Pri čítaní sa mi vybavila aj myšlienka o spôsobe počatia, s čím súvisí dnes takmer úplná nevedomosť v súvislosti so zneužitím pohlavnej sily u dvojice, ktorá k sebe „nepatrí“, teda následky smilstva a pod., kedy môže dôjsť k ťažkým následkom v duchovnej ale zrejme aj v telesnej rovine.
  K pádu šľachty napríklad tiež došlo pravdepodobne najviac zneužívaním pohlavnej sily keď sa spájala „bez výberu“. Nie je totiž vôbec jedno, kto sa pohlavne s kým stýka, následky sú dnes veľmi rozsiahle. Úplné nepochopenie tiež predvádzajú divákom filmy o spojení princa so slúžkou, vraj z veľkej lásky, pochabé lásky kráľa so sedliačkou, černocha s beloškou, ľudí rôznych kultúr a pod. To všetko spôsobil pád ducha, keď sa vlády ujal rozum, ale veci sa pomaly dostávajú na svetlo. Prečo teda hneď takýto článok odsúdiť?

  V každom prípade však rozhoduje o krvi vo veľkej miere duch človeka, jeho prejav! Z toho vznikla aj známa veta: duch si tvorí telo. S tým súvisí samozrejme aj všetko ostatné, tiež sebaovládanie, duchovné príčiny chorôb a zdravie vôbec.
  A zdravie potomstva nevylučujúc!

 4. čiastočne s tým súhlasím, aj keď samozrejme nielen žena ale aj muž sa „naimpregnuje“, ale nie je to len o „prvej noci“ ide o silu jemnohmotného pôsobenia a pritom nemusí ani dôjsť k aktu splynutia!!! ….aj keď u väčšiny žien je sila pôsobenia najvýraznejšia práve prvý krát… nie je to však pravidlo a ako som už povedal u mužov to platí tiež…

 5. no..pravda to je, ať se to někomu líbí nebo ne. A vůbec se tento fakt nelíbí současným ženám – protože pan „fyzický otec“ se pak situuje do pozice vola, který živí její děti jež mají vlastnosti po „duchovním otci“. Ostatně to z článku vyplývá.
  Je i možné ženu „přeprogramovat“ energiemi současného partnera jež je dárce spermií. A pak jsou skutečně děti i jeho. Ale to vyžaduje vědomou spolupráci obou a s tím spojené vědomé početí (je to něco zcela jiného než dnešní tzv. „My se snažíme o dítě….“) .

 6. Tak toto je prvý krát čo o niečom takom počujem a neviem čo si o tom myslieť. Niečo však na tom bude, keď už to dokázali aj vedci a to čo sa prejavuje u zvierat väčšinou platí aj u ľudí. takisto súhlasím, že to dnešné globálne plodenie detí, t.j. spájanie ľudí rôznych ľudí, nemusí priniesť nič dobré…Veď Arab a Slovenka vyrastajú v úplne iných podmienkach, sociálnych, kultúrnych, názorových , politických, hierarchických, ich energie sú úplne iné…je to iba môj laický názor a netvrdím, že je správny, ale sme predsa svedkami ako takéto vzťahy-nevzťahy veľa krát končia…Ak máte nejaké tipy na knihy o telegónii, uvítam ich.

 7. Nič hlúpejšie som dávno nečítala… Chlapci a ich montovanie sa do niečoho, s čím nemajú takmer nič spoločné…A keď, tak len veľmi okrajovo… Pripomína to katolických úchylov, čo sami v ženských šatách rozhodujú o ženách a ich telách a reprodukčných možnostiach a schopnostiach…Alebo chlapov „vedcov,“čo opisujú ako zaručene žena prežíva orgazmus…Venujte sa chvíľu aj sami sebe a prestaňte byť závislí na ženách a rozpitvávaní polovice ľudskej populácie takýmito hlúpymi článkami… Zaujímalo, ktorý z tých článkov, čo to zaručene dokazuje, napísala žena?

 8. SÚHLASÍM s kazdym jednym slovom uverejnenym v clanku….to vsetko som sa ucila aj na kurze Feng Shui….a ak sa clovek – clovek rozmyslajuci nad tym zamysli – hned mu musi byt jasne, ze je to tak…ved aj tie priklady zo zivota ludi aj zvierat to POTVRDZUJU…
  Durino – prajem vsetko dobre – len tak dalej ….
  Stala citatelka

 9. Na túto tému existuje dobrá kniha z vydavateľstva Agape Brno – Láska muže a ženy z pohledu duchovních a duševních sil, je to tam všetko vysvetlené, dokonca nakreslené.Ten otisk prvého muža je pravda.

 10. Aby som tomu rozumel, miešajú sa mi tam 2 veci:
  prvé oplodnenie a prvá úspešná súlož
  podľa mňa to nemusí nevyhnutne znamenať to isté 🙂
  na jednom mieste sa spomína oddanie panny, a na ďalšom „predpokladaný vplyv predchádzajúceho oplodniteľa“
  čiže to funguje ak oplodniteľ oplodnil? alebo aj keď sa o to len pokúšal ( napr. antikoncepcia /hormonáĺna alebo kondóm tomu zabránili) ??
  prípadne niekto niekde rieši aký vplyv na jav majú rôzne tipy antikoncepcie?
  ďakujem
  🙂

 11. Článok začína odkrývať niektoré fakty, skutočnosti o tom, ako sú ľudia stvorení ako aj to, k čomu dochádza sexuálnym spojením muža a ženy – a hlavne fakty o dôsledkoch sexuálneho spojenia. Tieto skutočnosti rozčulujú a veľmi roznieťujú tých ľudí, ktorí sa nechcú zmieriť s tým, že by boli doposiaľ dlhodobe oklamávaní. A nechcú zmeniť svoje tzv. sexuálne návyky, ktoré de facto nie sú ničím iným, len aktom realizácie svojej telesnej žiadosti.
  Celé desiatky rokov je skrze falošný edukačný školský systém človeku vtláčaný obraz, (za ktorým je v skutočnosti skrytá materialistická filozofia), že človek je obyčajnou materiálnou hmotou, vyformovanou údajne v priebehu miliónov rokov evolučným procesom. Proti tejto lživej teórii stojí nielen samotná príroda a v nej pôsobiace prírodné zákony (napríklad zákon entropie vylučuje a neumožňuje žiadnu evolúciu), ale aj písomné dochované svedectvá predchádzajúcich generácií, v ktorých si prenášali odkazy po svojich rodinných predkoch – že ľudia sú stvorení Stvoriteľom.
  (Počas môjho študijného pobytu vo Švédsku, som zavítal do Štokholmu, kde na stene v kráľovskom paláci je strom rodokmeňu švédskych kráľov, odvíjajúcich sa nie od nejakého druhu opice, ako by nám to nahováral špekulant Darwin, ale od Noachovho syna Jafeta. Bol som z toho udivený, lebo to bol skutočný rodokmeň s menami ľudí, ktorí tu skutočne žili.)
  Môj priateľ – doktor medicíny – ma upozornil na skutočnosť, že spomedzi všetkých tvorov má len človek – žena – panenskú blanu, ktorú je nutné perforovať pri prvom sexuálnom styku. Zveracie samice túto blanu nemajú, nerodia sa s tým. Má to len a len žena. Keď som sa nad touto skutočnosťou zamýšlal, pochopil som, že aj tu je nájdený evidentný rozdiel medzi ľuďmi a zvieratami, nakoľko prvý pohlavný styk medzi ženou a mužom má byť podľa Stvoriteľa realizovaný ako akt spojenia dvoch bytostí – viď Genezis 2,19-24, potvrdený krvnou zmluvou (v Genezis 2:24 je použité slovo „ľnúť“, čo vtedy doslovne znamenalo „byť spojený lonom“) – preto tie kvapky krvi pri perforácii blany mužským penisom – a nie len ako nejaká telesná nezáväzná rozkoš dvoch neskúsených mladých ľudí – ako to lživo podstrkujú materialisti. Okrem toho, sexuálnym spojením dvoch ľudí dochádza aj ku prenosu účasti podielu na požehnaniach a kliatbách – teda evidentne duchovných hodnotách – ktoré prechádzajú z jedného jedinca na druhého – pri sexuálnom spojení a po tom. Pri žene, ako aj pri mužovi sa začnú prejavovať stavy, aké pred spojením u nich nepozorovali. Prípadné kliatby po predkoch, ktoré boli na mužovi, prechádzajú pri sexe z muža na ženu, s ktorou sexuje. To platí aj naopak. Preto Stvoriteľ vystríha ľudí od smilstva a cudzoložstva!

  Z princípu „otlačku muža v žene“ vyplývala aj tisícročia aplikovaná prax – muž mohol mať viac žien – manželiek, ale žena nie. Mohla mať len jedného muža.

  Novodobí otrokári v súčasnosti nahlas propagujú mimomanželský sex, tzv. neviazaný sex, propagujú v nimi zriadených školách tzv. sexuálnu výuku, orientovanú výlučne materialisticky – chcú čoraz väčšmi poškodiť ľudstvo. Propagujú homosexualitu, lesbicizmus, transvertitizmus a rôzne iné deviácie a tvrdia o tom, že ľudia majú na to právo a majú aj právo to na verejnosti vyjadriť. V skutočnosti však neexistuje žiadne právo na sexuálnu orientáciu. Tú orientáciu raz a navždy dal ľudskému jedincovi Stvoriteľ a s ňou sa jedinec narodil – a preto aj lekári píšu pri narodení dieťaťa do kolonky pre pohlavie – u chlapca „mužské“ a u dievčaťa „ženské“. Je vecou rodičov dieťaťa, ktorí sú Bohom stanovení ako autority dieťaťa, aby ho ochránili od pôsobností tých (duchov), ktorí chcú identitu dieťaťa zdehonestovať, poškodiť, zdeformovať, či verejne sprofanovať.
  Že tieto skutočnosti mali byť z povedomia ľudí odstránené a tým mali byť viac zotročení – o to sa postarali materialistickí filozofi a ich prisluhovači, ktorí degradovali človeka z pozície Bohom stvorenej bytosti – do pozície nevýznamného jedinca na stupni evolučného procesu zvierat…O tom je esej židovského továrnika Fridricha Engelsa „Podiel práce na poľudštení opice“.
  To, čo je vo vyššie uvedenom článku popisované termínom „duchovný otlačok prvého muža“ rozumiem, ako potvrdenie výnimočnosti stvorenia. Evolúcia je totiž o inom – o prechodu kvantity na kvalitu. Kdežto telegónia je svedectvom toho, že kvalita bola u mužových predchodcov už veľmi dávno…

 12. Zákony RITA
  ——————————
  Termín Telegónia sa objavil v minulom storočí, v preklade z gréckeho jazyka znamená: odovzdávanie zvláštnych znakov ľubovoľného Rodu z pokolenia na pokolenie. Naši Veľkí Predkovia vedeli o tomto jave dávno pred objavením sa starých Grékov, ale nazývali ho Zákonmi RITA, t.j. Nebeskými Zákonmi o čistote Roda a Krvi.
  cely clanok …. http://vedy.sk/sk/folder18.php

 13. právo prvej noci budeš akceptovať, pokiaľ nebudeš musieť nastaviť „svoju prdel“. tak ja iba toľko k zušľachťovaniu..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *