Až bude Izrael mocný

Ponúkam preklad prepisu videa istého tučného židovského človiečika, hebrejského intelektuála menom Yossi Gurwitz. Ak si myslíte, že vás sa jeho reči netýkajú, mýlite sa. Dotýkajú sa nás i našich detí viac, než si myslíte.

Až bude Izrael mocný, budeme na tom horšie ako zvieratá.

Autentický výklad židovských náboženských kníh o ich nenávisti voči kresťanom a všetkému nežidovskému. Židovská náboženská obec so svojimi knihami napĺňa všetky znaky extrémizmu.

Video otitulkovala do angličtiny nejaká dobrá duša, ktorej sa tiež nepáči byť otrokom žida. Pod videom nájdete prepis v slovenčine. Spravte si názor…

Preklad anglického transkriptu

Všetci vieme, že to, čo rabíni hovoria, je pôvod judaizmu. Mojžiš postúpil Tóru starším. Starší postúpili Tóru prorokom. A takto to bolo celý čas až po Talmud. A nedošlo k žiadnym zmenám.

Ústredným motívom židovského poňatia dejín je, že v jeho náboženstve neboli žiadne zmeny. Inými slovami to, čo rabíni hovoria teraz, sú len drobné vylepšenia toho, čo rabíni rozprávali počas doby starších – v dobe Mišny a Talmudu.

Po prvé, problém s touto verziou histórie je, že je úplne nepravdivá. Po druhé, existuje niekoľko historických problémov spojených s touto skreslenou verziou histórie. Problémy, ktoré pokračujú dodnes. Je to spôsobené tým, že judaizmus ako náboženstvo, bol za posledných 1800 rokov zmrazený v čase.

Všeobecne možno povedať, že rabínsky judaizmus, ako je uvádzaný v Talmude, je zdrojom judaizmu. Na rozdiel od toho, čo sa všeobecne učí na sekulárnych školách – zdrojom judaizmu je vraj Biblia – skutočným zdrojom judaizmu je Talmud. Ľudia, ktorí spísali Talmud sú tí istí ľudia, ktorí rozhodli, aké knihy by mali byť zahrnuté do biblického kánonu. Čo nechceli, aby bolo v Biblii, to sa do Biblie ani nedostalo.

Napríklad zatiaľ čo katolícka cirkev knihy Makabejské zahrnula do svojej verzie biblického kánonu, judaizmus ich vylúčil. V skutočnosti sa zachovala iba grécka verzia týchto kníh. Či existovali hebrejská alebo aramejská verzia z nich je zaujímavá otázka, faktom však je, že len kresťanstvo ich zachovalo.

Kniha Judita, kniha Tobiáš a mnoho ďalších kníh, ktoré sa zaoberajú prevažne židmi v diaspóre, sa nedostali sa do židovského biblického kánonu. Ostalo na kresťanstve, aby ich zachovalo.

Judaizmus, ktorý predchádzal rabínskemu judaizmu, teda judaizmus Talmudu, bol účinne vymazaný z histórie. Inými slovami, už nie je ľahké dozvedieť sa, čo sa stalo a čo sa učilo pred príchodom rabínskeho judaizmu. Vieme, že tam boli saduceji. Vieme, že tam boli farizeji, čo boli rabínski židia, a vieme, že tam boli esejci. Avšak, nevieme všetko, veľa o týchto ďalších skupín. Dôvodom, prečo  nevieme nič o tých ostatných skupinách je to, že jedna skupina, farizeji, prežila ako ideologický víťaz a zabezpečila, aby ostatné skupiny boli viac či menej zabudnuté a poslala ich na smetisko dejín. Víťazní farizeji ustanovili viac ako 10 náboženských sviatkov na oslavu svojho víťazstva nad saducejmi, ich ideologickými konkurentmi.

Možno upadnete do pochybností a zmätku z toho, ako to bolo v skutočnosti. Jeden fragment informácií tu, ďalší fragment informácií tu. Nič nie je isté. Pristihnete sa, ako hovoríte: „možno to bolo takto“ alebo „možno to bolo inak“. Je nemožné určiť, čo sa skutočne stalo.

Jedna vec, ktorú teraz vieme, a vieme ju s istotou: od najskorších čias, rabínsky judaizmus – náboženstvo farizejov – bolo náboženstvo, ktoré nenávidelo zvyšok ľudstva. Ako ľudské bytosti definuje iba židov. Len židia, ktorí verili v rabínske židovstvo, ako je zakotvené v Talmude, boli považovaní za ľudí a všetci ostatní boli vylúčení.

Uveďme to na pravú mieru: ako plne ľudské bytosti definuje iba židov, ktorí veria v talmudský judaizmus. Všetci ostatní sú na nižšej úrovni. Tieto podradné bytosti sú vnímané ako tí „ostatní“. Musia byť odmietnutí, odstrčení a – v extrémnych prípadoch – zničení.

Rabínsky židovský zákon nezakazuje zabíjanie nežidov? To je to, čo niekedy počuť. V skutočnosti to však nie je celkom tak. Rabíni zakazujú zabíjanie nežidov, ale robia to zvláštnym spôsobom: odmietajú potrestať žida, ktorý zabije nežida. Ak zabijete žida, budete potrestaný. Aj keď zabijete otroka žida – tu je dôležité uvedomiť si, že ortodoxný judaizmus nikdy nezrušil otroctvo – ešte stále musíte počítať s trestom. Mohlo by dôjsť k poprave. Alebo by sa to mohlo urovnať. Vidíte, v tých časoch nemali väznice. Ale keď zabijete nežida, čo potom? Žiadny právny trest! Áno, vy ste vinný, ale zákon vtedy nestanovuje žiaden trest. Potrestá vás Boh!

A to je – ako by som to povedal – trochu problematické. Keď tvrdíte, že niečo je trestný čin, no neexistuje žiadny trest za jeho spáchanie, potom to v skutočnosti nie je trestný čin.

To je Talmud pre vás.

Keď sa pozrieme na spisovateľov neskoršieho výkladu, najmä na Šulchana Arucha, spisovateľ už tvrdí, že existujú situácie, v ktorých môžete zabiť nežida beztrestne. Samozrejme, je to napísané v 16. storočí, po vyhnaní židov zo Španielsko [1492 n. l.], takže spisovateľ musí dávať pozor, ako sa vyjadruje a musí využívať kódovaný jazyk. Preto odkazuje na gojimov – nežidovských kresťanov – ako na „modloslužobníkov“.

Všimnite si, že v tejto časti sveta v tom čase neostali žiadni „pohania“. Nie v Európe. Ani v moslimskom svete. Tak koho by mohol označovať za „modloslužobníkov“? Každý vie, o kom hovorí. Hovorí o nežidoch. Gojimoch.

Najhorší prípad, podľa môjho názoru, je prípad Maimonida, jedného z najväčších a najuznávanejších filozofov judaizmu. Ten nariaďuje, že je prípustné mať pohlavný styk s 3-ročným dievčatkom. Je to éra „súhlasu“. Problematické, nie?

Po druhé, a ešte viac alarmujúce, Maimonides nariaďuje, že ak žid znásilní 3-ročné nežidovské dievčatko, potom to dievčatko musí byť popravené [executed]. Áno, nežidovské dieťa musí byť popravené za to, že zviedlo žida k hriechu! Samotný židovský násilník nie je popravený. Jeho život je ušetrený.

Z nejakého dôvodu musíte zaobchádzať s 3-ročným nežidovským dievčatkom ako so zvieraťom. Je vinné z toho, že vložilo židovi prekážku na jeho duchovnej ceste, a Maimonides cituje nejaký verš alebo niečo iné o býkovi…

Rabíni vedia, že sú časti judaizmu, ktoré sú mizantropické – ktoré sú hlboko diskriminačné k nežidom – sú pre nich problémom. Pretože ak sa snažia zaviesť tieto náboženské pravidlá, nemuselo by to pre nich dopadnúť dobre. Mohlo byť to mať veľmi nepríjemné následky. Ak by sa pokúsili zaviesť pravidlo, že 3-ročné nežidovské dievčatko musí byť popravené, napríklad za zvedenie žida k znásilneniu, výsledkom by bol pogrom.

Aby sa predišlo pogromu, Talmud definuje dva rôzne stavy reality. Jeden stav sa označuje ako „Darkey Shalom“, čo znamená „mierovými prostriedkami“. Inými slovami, úvaha vyzerá takto: „Toto je aktuálny náboženský zákon, toto je to, ako by sme mali konať. Ale v súčasnosti sa tak nemôžeme správať, pretože by to spôsobilo obrovský neporiadok a židov by pozabíjali. Takže sa musíme správať diskrétne a musíme netrestať.“

To je význam „Darkey Shalom“ resp. mierových prostriedkov.

A teraz, ako dlho bude toto pravidlo diskrétneho správania – pravidlo „mierových prostriedkov“ – ešte platiť? Bude platí dovtedy, kým je Izrael relatívne slabý. Kým Izrael nezíska dostatočnú silu na to, aby konal tak, ako bude chcieť.

Keď Izrael bude nezávislý, keď Izrael bude mocný, pravidlá sa zmenia. Izrael si potom môže dovoliť byť nemilosrdný – robiť presne to, čo robiť chce.

Za týchto okolností bude po všetkom. Môžete sa vrátiť k presadeniu litery zákona podľa Talmudu. Už žiadne „mierové prostriedky“! Už nebude potreba mierových prostriedkov!

Vezmite si židovskú históriu. Mnoho ľudí zvykne hovoriť o hasmoneoských vojnách. To bol prakticky jediný prípad, kedy sa židia chopili zbraní. Premýšľajte o tom, čo hasmoneovci urobili helénskym židom, ktorí sa prispôsobili gréckej kultúre. Zničilo ich to. Malá genocída.

Často to ľuďom pripomínam, keď je sviatok Chanuka. Oni sa však nezastavujú, tí židia. Pustili do rabovania a dobývania. Na začiatku, počas prvých 20 rokov, kdekoľvek prišli, ničili miestne chrámy. Na miestach, ktoré boli pod židovskou nadvládou, bolo zakázané mať pohanský chrám. To je to, o čom hovoríme – o úplnom zavedení židovského práva.

Židia donútili Edomitov konvertovať k judaizmu pod trestom smrti. Bola to násilná konverzia. Bolo to presne to, čo neskôr robila židom španielska inkvizícia. Takže židia si podali týchto cudzích ľudí a povedali im: „Buď konvertujete na judaizmus, alebo ste mŕtvi“.

Veci sa potom iba zhoršili.

V dnešnej dobe, keď sa náboženskí sionisti pozerajú na svet okolo seba, hovoria: „Máme štát. Máme zbrane. Máme židovskú armádu. To sa nestalo 2000 rokov! Čo to môže znamenať? Očividne to znamená, že Boh nás uviedol do tejto situácie, aby nám umožnil vykonať kroky na príchod mesiáša. Boh chce, aby sme postavili chrám.“

Preskočili všetky podmienky, ktoré sú stanovené v Talmude v súvislosti s postavou mesiáša, a vracajú sa k Maimonidovi. Áno, idú späť k Maimonidovi. A Maimonides hovorí: „Neexistuje rozdiel medzi našou dobou a dobou mesiáša iný ako podriadenosť kráľovstvám.“ Inými slovami, jediný rozdiel medzi dobou Maimonida – zomrel v roku 1204 – a dobou Mesiáša je: kto je podriadený komu.

Sú židia podriadení „kráľovstvám“, iným národom? Alebo si teraz môžu podriadiť iné národy? Takto Maimonides začína svoju Knihu kráľov. Vysvetľuje, aké sú pravidlá pre kráľa, čo kráľ môže urobiť. Vyplýva to z presvedčenia že áno, môže tam byť kráľ. Nemusíte najskôr začať s chrámom. Nepotrebujete Boha aby zostúpil z neba, ukázal na niekoho a povedal: „Toto je mesiáš!“

Môžete mať kráľa, a ak bude víťazný a hrdinský, bude aj židovským mesiášom. A potom sa pozriete na to, čo s tým náboženskí sionisti urobia. Chcú mesiáša. Chcú ho teraz!

Musia existovať čistky. Náboženské právo zakazuje kontakt s nežidmi. Samozrejme, tieto kóšer zákony zakazujú ešte aj jedávať spolu s gojimami. Iné zákony zasa zakazujú zaobchádzať s nimi spravodlivo.

Máte zakázané vrátiť stratenú vec nežidovi – s výnimkou potreby „udržať mier“. Nie je zakázané ukradnúť niečo nežidovi, s výnimkou potreby „udržať mier“. Nesmiete ho pozdraviť – okrem prípadu, ak neexistuje žiadna iná alternatíva. A tak ďalej a tak ďalej.

Sú tu všetky druhy zákazov, ktoré sú úplne psychotické. Sú založené na náboženstve pomsty. Náboženskí sionisti majú vážny problém už s existenciou nežidov. Krajina Izraela má byť len pre židov.

Je iróniou, že my židia by sme viac menej dokázali vychádzať s moslimami, keby sme neboli zapojení do vojenského konfliktu s nimi. Pretože moslimovia podľa judaizmu nie sú modloslužobníci. Takže teoreticky by sme s moslimami mohli vychádzať.

Moslimovia veria v jediného Boha. Aj my. Moslimovia nemajú modly, nemajú sochy, nemajú nič také. Ani my. Pozrite sa, v priebehu stredoveku, sme my židia vlastne s moslimami vychádzali lepšie ako s kresťanmi.

Ale čo môžeme robiť? Dobyli sme územie osídlené prevažne moslimami, a tak moslimovia proti nám bojujú – takže tieto obrany odpadnú. A pozrite, teraz začínajú hovoriť o genocíde.

Máme svätú knihu Kráľova Tóra, ktorá hovorí, že smieme zabíjať deti, ak je dôvod domnievať sa, že jedného dňa by nám mohli ublížiť. Ak zabijete niekomu celú rodinu a necháte nažive iba jeho, bude mať naozaj dobrý dôvod, aby vám jedného dňa ublížil. Ak niekomu ukradnete pôdu a spravíte z neho utečenca, vykopnete ho do Jordánska alebo Libanonu, určite bude mať dobrý dôvod, aby vám ublížil.

Mnoho ľudí povedalo, že tvrdenia tejto knihy sú v rozpore s náboženským právom, a tak ďalej a tak ďalej. Ale nikto sa s týmto problém vážne nezaoberal. Niet divu, že kniha sa stala bestsellerom!

Pretože vo všeobecnosti, náboženskí sionisti chcú, aby zem Izraela bola len pre židov.

No na druhej strane, „až bude Izrael mocný“, situácia kresťanov bude skutočne zlá. [podľa judaizmu] sú to modloslužobníci a musíte ich zabiť, a to aj vtedy ak nevzdorujú židovskej nadvláde.

V Jeruzaleme majú [židovskí] seminaristi nepekný zvyk: močia a vyprázdňujú sa na kresťanské kostoly. Ak tam pôjdete a porozprávate sa s personálom kostola, budete to počuť z každého kostola. Pľuvať na [kresťanských] duchovných na ulici je niečo, čo sa deje pravidelne.

V prípade, že kňaz má odvahu zasiahnuť proti útočníkovi, dať mu facku alebo niečo podobné, je vyhostený. Potichu. Zrušia jeho povolenie na pobyt v krajine.

Ak chcete ospravedlniť pogrom, všetko čo musíte urobiť, je povedať slová „misijné hrozby“.

Preto až budú náboženskí sionisti pri moci, tak kresťanstvo, ktoré je historickým arcinepriateľom judaizmu, dostane serióznu nakladačku.

Zdroj: darkmoon.me/2016/israel-mighty-yossi-gurvitz-video-12-mins/

Preklad z angličtiny ďurino, marec 2016. Ak nájdete chybu v preklade, dajte mi prosím vedieť.

Odkazy na súvisiace články:

Rabín Eli Ravage o kresťanstve I

Rabín Eli Ravage o kresťanstve II

Stratégia židov v rozklade Slovanov

a v podstate celá rubrika Sionistický zápisník na tomto blogu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
Až bude Izrael mocný, 5.0 out of 5 based on 3 ratings

4 komentáre k “Až bude Izrael mocný”


 1. Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/auria_multihost/prekladyodlesa.sk/public_html/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/blg/frontend.php on line 705

  Je to normálne. Aby sa definoval stred, musí sa ísť do extrému. Napríklad podľa zákona Tai Ji. Islamizmus, židaizmus, a iné extrémistické izmy sú len nástrojom tendencie, aktuálneho ducha doby, kedy sa formujú tvary a definujú farby a tímy. Tak ako klub kresťanov má (mal) svojich extrémistov, má ich aj teraz popularizovaný islam či židovský krúžok. Propagandisti, agenti-provokatéri, aktívni „blbci“ a podobne len robia svoju úlohu, ako im je neobíditeľnými príkazmi neorganickej, mŕtvej, časti ducha (kulisami a scenárom, alias inštitúciami, korporáciami, vládami, združeniami a pod.) diktovaná. Človek je tým všetkým v podstate nútený uvedomiť si Jedno; všetko je to „len“ emotívne divadlo, procesia masiek, v súlade so zákonom bytia, ktoré je ideálne nechať prebehnúť a odoznieť, s vnútorným odstupom, a to i keď sám behá po javisku, alebo je súčasťou sprievodu. On je ten, čo svojím duchom (interpretáciou) konečne určuje povahu a výsledný efekt predstavenia. Odporúčam prečítať Tibetskú knihu mŕtvych.

  Divadlo, divadelníci, to sú termíny, ktoré sa v budúcich rokoch budú intenzívne skloňovať.

  Veľkonočné dobré ránko.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 2. Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/auria_multihost/prekladyodlesa.sk/public_html/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/blg/frontend.php on line 705

  Iniciačný obrad-zloženie sľubu poslušnosti židom:
  https://www.youtube.com/watch?v=2mXjmSQMlJs

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *